درس پژوهی

نمونه های آماده درس پژوهی

شده باشد و شما بخواهید یه کار جدید را انجام دهید، به پژوهشی با ارزش دست پیدا خواهید نمود. و اگر بخواهید نمونه درس پژوهی را مجددا ترجمه نمایید، ممكن است حقوق آن مجددا در دسترس قرار گیرد. در این حالت نیز پژوهشی با ارزش اتفاق خواهد افتاد. یک کار قدیمی و فاقد حقوق کپی رایت (به عنوان مثال در "دامنه عمومی") می تواند توسط هر کسی ترجمه و منتشر شود – این شرایط بر اساس کشور متفاوت خواهد بود؛ مثلا در مورد آلمان، کارها تا 70 سال پس از مرگ نویسنده نیز باقی می مانند. در نهایت، به خاطر داشته باشید که شما از مجوزی برای درس پژوهی هر آنچه که دوست دارید، برخوردار نیستید - مقاله همیشه قانونی است – تنها در صورتی که بخواهید کار خود را ارائه نمایید، به مجوز نیاز پیدا خواهید نمود

مرکز دانلود گویا طرح

لیست نمونه های درس پژوهی پایه ابتدایی

درس پژوهی پایه اول ابتدایی

فایل های مربوط  پایه دوم ابتدایی

فایل های مربوط به  پایه سوم ابتدایی

فایل های مربوط  پایه چهارم ابتدایی

فایل های مربوط به پایه پنجم ابتدایی

فایل های مربوط به پایه ششم ابتدایی

نمونه درس پژوهی پایه اول ابتدایی درس قرآن نعمت های خدا

5000 تومان
خرید محصول
5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه بهترین درس پژوهی برای استفاده

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب ریاضی درس حل مسأله بهترین و کاملترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای کامل ،دقیق و آماده

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله کاملترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان کتاب ریاضی درس الگویابی بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه جذا ب با گزارش کامل

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس (اُ) استثنا نمونه بسیار دقیق

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی اول ابتدایی کتاب ریاضی درس یکی ده تایی دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه اول دبستان درس تفریق کاملترین و بهترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه اول دبستان زندگی مورچه ها بهترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد ۸ به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس اول ابتدایی رشد گیاهان به صورت کامل با گزارش دقیق

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق

5000 تومان
خرید محصول

گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ – ـهـ – ـه – ه بهترین نمونه موجود.

0.5 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس آموزش جمله سازی کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول
نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی

نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی

5000 تومان
خرید محصول
دانلود درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس صدا ها به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

دانلود درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس صدا ها به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول
دانلود درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس اندازه گیری طول بهترین درس پژوهی برای استفاده

دانلود درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس اندازه گیری طول بهترین درس پژوهی برای استفاده

5000 تومان
خرید محصول
دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس دوم کتاب ریاضی درس جمع فرایندی به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

5000 تومان
خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس دوم کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال به صورت کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی کامل ،دقیق و آماده

5000 تومان
خرید محصول
نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

5000 تومان
خرید محصول
نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

5000 تومان
خرید محصول
نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا نمونه بسیار دقیق

نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا نمونه بسیار دقیق

5000 تومان
خرید محصول
نمونه درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع های فرایندی نمونه جذا ب با گزارش کامل

نمونه درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع های فرایندی نمونه جذا ب با گزارش کامل

5000 تومان
خرید محصول
دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب فارسی درس مدیریت بحران بهترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب فارسی درس مدیریت بحران بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول
دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده – بعد از کاملترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده – بعد از کاملترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس ساعت و دقیقه بهترین و کاملترین نمونه

درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس ساعت و دقیقه بهترین و کاملترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس زندگی ما و گردش زمین کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس مدرسه خرگوش ها دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس مدرسه خرگوش ها دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی فارسی پایه دوم دبستان درس مسجد محله ما کاملترین و بهترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس نمایش کسر ها بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم دبستان درس خدای مهربان نمونه بسیار کامل و آماده

درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم دبستان درس خدای مهربان نمونه بسیار کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده

5000 تومان
خرید محصول
درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان
خرید محصول

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

5000 تومان
خرید محصول

نمونه های آماده شده درس پژوهی کلاس اول ابتدایی

مرکز دانلود گویا طرح

ارائه صد ها نمونه آماده درس پژوهی

راههای ارتباطی با ما

چگونه نمونه درس پژوهی خود را ترجمه و به زبان های دیگر منتشر کنید.

آیا شما درباره ترجمه ی درس پژوهی خود و انتشار آن به زبان های دیگر فکر کرده اید؟ از آنجاییکه اولین مقاله ام را در سال 2008 منتشر کردم، در مورد این موضوع بسیار تفکر نمودم. اما، تا این هفته، افکارم به واقعیت تبدیل نشده اند. در واقع، روز کریسمس توانستم یکی از مقاله های درس پژوهی هایم را در اسپانیا منتشر نمایم! این یک کریسمس عالی برای امسال است.

و اکنون که من این روند را می دانم، قصد دارم برخی از مقاله های دیگر درس پژوهی  دیگرمان را نیز به همین منوال ترجمه نمایم. اما، ابتدا می خواستم تجربه خود را با شما به اشتراک گذاشته و نحوه ی ترجمه درس پژوهی را به شما آموزش دهم.

درس پژوهی

چرا باید نمونه مقاله خود را به زبان های دیگر ترجمه کنید؟

اگر به مدت طولانی من را دنبال کرده باشید، می دانید که من همه چیز را درباره استفاده از محتوا بیان کرده ام. مهم نیست که به انتشار اقدام پژوهی و یا درس پژوهی می پردازید، مهم این است که راه های زیادی برای تحقق اهداف شما وجود دارد.

نمونه درس پژوهی پنجم ابتدائی

یکی از راه کارهای سخت برای نمونه درس پژوهی این است که آن را در بسیاری از فرمت های مختلف منتشر کنید:

  •  مقاله چاپی

  • مقاله الکترونیکی

  • مقاله صوتی

  • دانلود فرم خلاصه گزارش نویسی

نمونه درس پژوهی ریاضی

درس پژوهی

درس پژوهی شکل جدید و بسیار اثر بخش برای پرورش و تولید معلمان بسیار حرفه ای و آب دیده برای پیشبرد اهداف آموزش در کشور . درس پژوهی یا پژوهش مشارکتی معلمان فرصت بسیار مهم و حساسی برای یادگیری جدید ترین شیوه های نوین تدریس به دور از موقعییت و پست سازمانی یا جنسیت یا هر چیز دیگری می باشد با این حال، شما می توانیدنمونه درس پژوهی خود را به چندین زبان مختلف ترجمه نمایید..

مرکز دانلود گویا طرح

هنگامی که شما درس پژوهی خود را به زبان های دیگر منتشر می کنید، نه تنها می توانید با پیام خود به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنید، بلکه درآمدتان را نیز متنوع خواهید شد. در بسیاری از این زبان های دیگر رقابت کمتری وجود دارد که به شما این امکان را می دهد که به طور بالقوه کتاب های بیشتری را به فروش برسانید.

دانلود رایگان نمونه درس پژوهی ابتدایی

انواع نمونه آماده درس پژوهی تخصصی و ارزان و سریع

در پنج سال گذشته، چندین بار افرادی که می خواستند مقاله های درس پژوهی خود را بنویسند د، به من نزدیک شده و اظهار دوستی با من نمودند. تعداد کمی از مردم ب "آینه آینه" به زبان های دیگر را پیشنهاد کردند، اما آن دسته از فرصت ها برای همیشه از بین رفتند. من فکر می کنم که آن ها خوب به نظر می رسند، اما اگر به صورت داوطلبانه انجام شوند، هرگز موفق نخواهند شد. در آن زمان، یک ناشر بزرگ مسیحی با من در مورد دستیابی به حق درس پژوهی "21 نماز قدردانی" صحبت نموده و آن را به زبان کره ای تجرمه نمود. اما هیچ وقت فرصت آن پیش نیامد. من فکر کردم که انتشار مقاله های من به صورت ارزان و تخصصی و سریع به زبان های دیگر امکان پذیر نبوده و این ایده را رد کردم.

مرکز دانلود گویا طرح

این بدان معنی است که کتاب راشل روف "منحصرا به عنوان کتاب شما" در نظر گرفته شده اند. در این دوره نویسندگان نشان می دهد که چگونه کتاب خود را ارسال نموده و جریان درآمد را با انتشار کتاب های چاپی، کتاب های الکترونیکی، کتاب های صوتی در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها تغییر دهند.

گوش های مجازی من در آخرین گزینه جای گرفته است. و من تعجب کردم ... "آیا می توانم اطلاعات راشل را به اشتراک بگذارم و کتاب های خود را در زبان های دیگر منتشر نمایم؟"

96 - 97 شیوه نامه برنامه درس پژوهی - معاونت آموزش ابتدایی

پرسش مهر - پرسش مهر رئیس جمهور - بهترین پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر

پرسش مهر 97

پرسش مهر 19

پرسش مهر

مراحل پنج گانه و معروف نمونه درس پژوهی

تعیین مساله مورد بحث

در ابتدا باید موضوع درس پژوهی و مقاله خود در رابطه با درس پژوهی را انتخاب نموده و مورد بحث و گفتگو بپردازید . تعیین مساله مورد بحث جزء اصلی ترین مراحل درس پژوهی می باسشد

طراحی

طراحی بخش دوم پروژه آماده سازی درس پژوهی ابتدایی در راستای ارائه مقاله و پژوهش درسی شما می باشد

پرسش مهر نوزدهم

پرسش مهر نوزدهم توسط رئیس جمهور محترم قبل از سفر به نیویورک در روز اول مهر ماه 1397 مطرح گردید .

اجرا و عمل به این موضوع

اجرای دقیق و گام به گام مراحل درس پژوهی پایه اول ابتدائی و دوم ابتدائی نیز بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد که اجرای دقیق و عمل به این موضوع می توانید پژوهش شما را متمایز از دیگران نشان دهد .

بازاندیشی یا بازنگری

بعد از اتمام پژوهش و اتمام مقاله شما یک بازنگری نسبت به درس پژوهی خود انجام دهید و بهترین پزوهش را ارائه دهید .

- طراحی - اجرا و عمل به این موضوع - بازاندیشی یا بازنگری - یادگیری موثر

دانلود رایگان درس پژوهی دوم ابتدایی

چگونه مقاله خود را بنویسید ؟

دوره ی راشل روف نقل قول هایی را نشان داده است که وی برای نوشتن نمونه درس پژوهی خود به زبان اسپانیایی و چینی در یافت نمود. شما می توانید توضیحات وی را به صورت ویدئو در وبلاگ خود قرار داده و به تفسیر عکس هایی از آن بپردازید. با این حال، وی استفاده و خرید نمونه آماده درس پژوهی را ارزان تر و مقرون به صرفه تر می داند . شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده .

 

 مرحله برای تبدیل شدن به یک نویسنده حرفه ای مقاله

درس پژوهی از اهداف خاصی برخوردار است منظور از درس پژوهی یا تحقیق در مورد یک نمونه از دروس ارائه شده  پژوهش مشارکتی معلمان در مدرسه و کلاس درس است. درس پژوهی در ایران که به تازگی رواج پیدا کرده الگو برداری شده از یک نمونه ژاپنی به منظور آموزش و یادگیری گروهی است که در کشور ژاپن این نوع از آموزش بیش از یکصد سال سابقه و قدمت دارد . در واقع این نوع از آموزشباز بینی الگوههای ذهنی بازنگری مشارکتی از عمل آموزش می باشد و الگویی بسیار موثر برای بهبود وضعیت آموزش در کشور می باشد . 

11 Mar 2019